Thai Hua Museum

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวตั้งอยู่บนถนนกระบี่ ในอดีตเป็นโรงเรียนสอนภาษจีนแห่งแรกของภูเก็ต โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้ร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2477 จากอดีตห้องเรียนรู้ สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน ที่นี่บอกเล่าเรื่องราวชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพเข้ามายังเกาะแห่งนี้ การก่อร่างสร้างตัว ประเพณีวิถีชน อาชีพ และภูมิปัญญา ประวัติของปูชนียบุคคลและโรงเรียนจีนที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเมืองภูเก็ตสืบมา