Telephone Service Office

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร อาคารแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2473 แต่เดิมเคยเป็นเรือนที่พักอาศัยของพระยาอนุรักษ์โยธา (นุด) ข้าหลวงรักษาราชการหัวเมืองฝ่ายตะวันตก ต่อมาในปีพ.ศ.2537 ได้มีการปรับปรุงอาคารไปรษณีย์ภูเก็ต จัดสร้างให้เป็นพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ตขึ้น เพื่อเป็นที่รวบรวมความรู้เรื่องแสตมป์และการสื่อสารต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ โดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547