Pud Jor Shrine

อ๊ามปุดจ้อ ตามภาษาเรียกคนภูเก็ต เป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีกลางเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนระนอง ติดกับศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือองค์พระกวนอิมปุดจ้อ ศาลเจ้าแห่งนี้มีความผูกพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภูเก็ตเป็นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การมากราบไหว้ขอพรในวันแต่งงาน หรือ การขอลูกจากองค์ปุดจ้อสำหรับคนที่มีลูกยาก ขอลูกจากท่านแล้วสมหวังได้ลูกไปเป็นจำนวนมาก หากใครที่ได้บุตรแล้ว เมื่อครบเดือนจะพาเด็กไปขอพรจากพระแม่กวนอิม เพื่อความเป็นศิริมงคล หรือเป็นเรื่องของการขอตั้งชื่อจีนสำหรับเด็กคนภูเก็ตสมัยก่อน ศาลเจ้าแห่งนี้เป้นศาลเจ้าหลักในการดำเนินชีวิตของชาวภูเก็ตก็ว่าได้